Polityka prywatności

WSTĘP

Bezpieczeństwo danych Naszych Klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego udostępniamy Państwu naszą Politkę Prywatności oraz informacje co dzieje się z Waszymi danymi podczas korzystania ze Sklepu Internetowego www.mediasp.pl

 POLITYKA PRYWATNOŚCI ENERGY Rafał Sip

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności Energy Rafał Sip (MediaSP.pl) jest skierowana do Klientów Energy Rafał Sip i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Energy Rafał Sip (MediaSP.pl), w tym składania zamówień.

2. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Rafał Sip prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Energy Rafał Sip (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Czempisz 62, 62-874 Brzeziny) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9680879236, REGON 301931004 , adres poczty elektronicznej: info@mediasp.pl - zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ENERGY Rafał Sip danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację .

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. ZBIERANE DANE

1. W celu realizacji zamówienia

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imiona i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego (do celów rozliczeń zwrotów i reklamacji). W wypadku Przedsiębiorców Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej.

 2. Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego automatycznie zbierane są dane poprzez pliki cookies dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 COOKIES

 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzając sklep internetowy).
 • Dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej sklepu przetwarzane są w następujących celach:
 1. o identyfikacji Klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 2. o zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 3. o zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
 4. o dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego;
 5. o prowadzenia statystyk przedstawiających sposób korzystania ze sklepu internetowego oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia).
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

 Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 

III. CEL WYKORZYSTANIA DANYCH

1.Dane podane powyżej wykorzystywane są do:

  • 1. Realizacji zamówienia,

  • 2. Dopasowania części do posiadanego sprzętu

  • 3. Postępowania reklamacyjnego oraz obsługi zapytań Klientów

  • 4. Wsparcia i realizacji procesów płatności.

  • 5. Dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego

  • 6. Prowadzenia działań marketingowych za oddzielną zgodą

  • 7. Wyrażenia opinii przez Klienta

 

2. Odbiorcy danych osobowych

 1. Firmy pakujące i dostarczające zamówiony asortyment - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłka kurierską lub z odbioru w paczkomacie Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla procesu spakowania i dostawy wybranemu partnerowi realizującemu usługi na zlecenie Administratora.
 2. Firmy wspierające rozliczenia elektroniczne - W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 3. Firmy zbierające opinie – na zlecenie Administratora Danych

 

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie sklepu internetowego.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Klienta.

 

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: info@mediasp.pl

 

 VI. O BEZPIECZEŃSTWIE I SIECI SPOŁECZNOŚCIOWEJ

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego i nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących produktów innych Podmiotów, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.

 2. Zachęcamy do zabezpieczenia Hasła przed ujawnieniem osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Hasła przez Klienta i wynikające z tego skutki.

 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

   • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL

   • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

5. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook.

6. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Jeśli podczas wizyty w Serwisie Użytkownik (Klient) Serwisu kliknie na wybrany link,  dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Klient kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Użytkownika (Klienta) może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu Internetowego oraz zapisania tego faktu na  koncie Użytkownika (Klienta) w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

7. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Klient kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Klient opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.

8. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkowników i które Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

VII.  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WPROWADZANIE ZMIAN

 • Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl